Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu miejskiego znajdującego się na terenie Gminy Miasta Bochnia

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Bochni z siedzibą  w Bochni, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: 32-700 Bochnia, ul. Regis 2,
b) e-mail: komendant@straznicy.bochnia.pl
c) tel. (14) 611-84-05

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod@straznicy.bochnia.pl

3) Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Monitoring przestrzeni publicznej stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa.  

5) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu  z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 30 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.

8) Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

9) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Wykaz kamer monitoringu wizyjnego znajdujących się na terenie Gminy Miasta Bochnia, których Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska w Bochni – Komendant Straży Miejskiej w Bochni

 

Lp. Lokalizacja kamery Liczba i rodzaj kamer
1. Regis 6 (Budynek komunalny) 1 obrotowa
2. Rynek 1 (Kamienica, Abu Dhabi) 1 obrotowa
3. Brzeźnicka 57 (Słup oświetleniowy) 1 obrotowa
4. Legionów Polskich 18 (Blok mieszkaniowy) 1 obrotowa
5. Plac Gazaris (Hala Gazaris) 1 obrotowa
6. Św. Jana 12 (Blok mieszkaniowy) 1 obrotowa
7. Legionów Polskich 9 (Blok mieszkaniowy) 1 obrotowa
8. Konstytucji 3-Go Maja 5 (Sanepid) 1 obrotowa
9. Gen. Tadeusza Jakubowskiego 12 (Szkoła nr 7) 1 obrotowa
10. Planty salinarne (Słup) 1 obrotowa
11. Rynek 14 (Kamienica, Da Grasso) 1 obrotowa
12. Regis 7A (Cukiernia Cafeteria Chantilly) 1 obrotowa
13. Krakowska/Samlickiego (Słup oświetleniowy) 1 obrotowa
14. Kościuszki 4 (Sąd Rejonowy) 1 obrotowa
15. Regis 2 (Komenda Straży Miejskiej) 1 obrotowa, 2 stałopozycyjne
16. Brzeźnicka 17 (Słup oświetleniowy) 1 obrotowa
17. Gen. Waleriana Czumy 3 (Blok mieszkaniowy) 1 obrotowa

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry