Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.straznicy.bochnia.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Straż Miejska w Bochni
ul. Regis 2
32-700 Bochnia
tel.: 14 611 84 05
tel. alarmowy: 986
fax: 14 611 03 11
e-mail: straz@straznicy.bochnia.pl
www.straznicy.bochnia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone na stronie internetowej informacje (w postaci dokumentów i załączników) nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały wytworzone przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań jednostki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Straży Miejskiej w Bochni.

Skróty klawiaturowe

Stronę można obsługiwać przy pomocy standardowych skrótów klawiaturowych dostepnych w przeglądarce: Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik.

Dostępny jest dodatkowy skrót klawiaturowy: CTRL+U - uruchamiający widget opcji dostępności

Udogodnienia

Serwis wyposażony został w dodatkowy widget z możliwością wyboru opcji ułatwień dostępu

Są to m.in opcje:

 • zwiększania kontrastu
 • podświetlenia linków
 • zwiększenia rozmiaru czcionki
 • zwiększenia odstępu między tekstami
 • zwiększenia czytelności czcionek
 • powiększenia kursora
 • zatrzymania animacji na stronie (jeśli występują)
 • wyświetlania podpowiedzi po najechaniu na elementy

Strona posiada również:

 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • mapę strony
 • możliwość przejścia do wybranych sekcji strony z pominięciem innych przy korzystaniu jedynie z klawiatury (klawiszem tab)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Gałązka, komendant@straznicy.bochnia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146118405. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przestrzenie komunikacyjne budynku Straży Miejskiej w Bochni nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na różnym poziomie, komunikacja pionowa – schody).

W budynku brak urządzeń, środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek posiada dwa wejścia (główne i boczne). Dla petentów przeznaczone jest wejście główne, które zlokalizowane jest przy ul. Regis. Do drzwi wejściowych prowadzą sześciostopniowe schody zaopatrzone w poręcz. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami po lewej stronie znajduje się Dyżurka Straży Miejskiej, w której uzyskać można niezbędne informację. Wejście boczne również nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się próg zaś po nim dalsze przemieszczanie następuje po klatce schodowej. Siedziba Straży Miejskiej znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych. Natomiast pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku są dostępne z poziomu klatki schodowej. Stopnie klatki schodowej są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku znajdują się toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Umiejscowione są przy klatce schodowej, po jednej na każdym piętrze. Obsługa osób w tym osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne, Dyżurka Straży Miejskiej.

Zapewnienie miejsc parkingowych – w najbliższym otoczeniu budynku Straży Miejskiej w Bochni wyznaczone zostały 3 odpowiednio oznakowane (oznakowanie pionowe i poziome) miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: jedno przy budynku, oraz dwa od ul. Regis.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - na terenie budynku Straży Miejskiej w Bochni istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online - na terenie budynku Straży Miejskiej w Bochni nie ma takich możliwości.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry