Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Wezwanie dla kierowcy

Pozostawiając pojazd w miejscu niedozwolonym narażasz się na możliwą wizytę funkcjonariuszy straży miejskiej i pozostawienie przez nich za wycieraczką pojazdu wezwania dla kierowcy. Pozostawione przez strażników wezwanie ma na celu zwrócenie uwagi kierowcy na fakt popełnienia przez niego czynu zabronionego.

Jeśli znalazłeś takowe wezwanie, proszony jesteś o zgłoszenia się na wyznaczony w wezwaniu dzień, a w przypadku gdy nie jest to możliwe powinieneś się zgłosić w terminie 3 dni od daty popełnienia wykroczenia, w celu złożenia wyjaśnień.

W przypadku gdy nie zgłosisz się w powyższym terminie to zgodnie z zapisami art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 475) zostaną wszczęte czynności wyjaśniające, które będą ukierunkowane na zastosowanie sankcji przewidzianych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Wówczas właściciel lub posiadacz pojazdu zostanie zaproszony przez straż miejską do złożenia zeznań w charakterze świadka w przedmiotowej sprawie, przy czym jego stawiennictwo jest już obowiązkowe. Powyższa powinność wynika z art. 177 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 z późn. zm.) – każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

Jeśli właściciel lub posiadacz auta nie zgłosi się na wezwanie organu to zgodnie z art. 49 § 1 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie to na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu lub bez zezwolenia tego organu samowolnie wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem albo bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, można nałożyć karę porządkową od 50 do 1000 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania od 100 do 1500 złotych.

Ponadto jeśli świadek dalej odmawia współpracy ze strażą miejską to zgodnie z dyspozycją art. 50 § 1 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie, organ ten może wystąpić do sądu z wnioskiem o przymusowe zatrzymanie osoby i przymusowe doprowadzenie jej przez policję.  

Wezwanie dla kierowcy umieszczone przez strażnika miejskiego za wycieraczką pojazdu ma na celu zwrócenie uwagi kierującego na fakt popełnionego wykroczenia
i pozostawiane jest w przypadku nieobecności na miejscu osoby kierującej pojazdem. Informacja ta nie jest wezwaniem do stawiennictwa w Straży Miejskiej w Bochni.

W celu rozpatrzenia Państwa sprawy zapraszamy do Komendy Straży Miejskiej w Bochni w godzinach pracy jednostki. Jednakże w celu sprawnej obsługi zachęcamy Państwa do zgłoszenia się w godzinach od 7:30 do 21:30.

 

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry