Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Logo Straży Miejskiej w BochniStraż Miejska w Bochni

Bezpłatny
numer alarmowy

986

Podania

Jeśli chcesz złożyć podanie (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) do Straży Miejskiej w Bochni to musisz pamiętać, że powinno ono spełniać normy zawarte w art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

W szczególności podanie (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) powinno zawierać:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko lub nazwa stron, i ich przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników),
 • adres wnoszącego i/lub adres do doręczeń,
 • oznaczenie organu, do którego podanie jest skierowane,
 • treść żądania,
 • podpis wnoszącego albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Jeśli podanie (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) nie będzie spełniać powyższych wymogów to zgodnie z dyspozycją art. 64 kodeksu postępowania administracyjnego, staje się ono wtedy bezskuteczne z mocy prawa.

Oznacza to, że pismo zawiera wadę i organ, do którego zostało ono wniesione, nie może podjąć działania w przedmiotowej sprawie.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone:

 • pisemnie,
 • za pomocą faksu,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP,
 • poczty elektronicznej,
 • ustnie do protokołu.  

W szczególności podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

Tryb oraz sposób wnoszenia i rozpatrywania podań został określony w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Copyright 2020 Straż Miejska w Bochni | Deklaracja Dostępności

do góry